Covid-19

Så här hanterar vi Covid-19.

Vi håller campingen öppen från 18 juni och utomhuspoolen från 26 juni men med extra uppmärksamhet på gästers och våra anställdas trygghet. Vi följer utvecklingen och lyssnar hela tiden till myndigheternas råd och rekommendationer. Du som gäst ska känna dig trygg och väl omhändertagen när du besöker eller bor hos oss.

 

Vi gör vårt bästa för att motverka trängsel och uppmanar alla till personligt ansvar med att tvätta händerna, hålla avstånd och att stanna hemma om man är sjuk.


Med hänsyn till utvecklingen av Covid-19 har vi gjort ändringar i verksamheten för att du ska känna dig trygg under din vistelse hos oss. 


Vilket ansvar tar vi?

- I alla våra hygienutrymmen finns det fri tillgång till tvål och vatten samt en handtvättningsinstruktion. Dessa utrymmen kommer även städas och desinficeras dagligen.

- Vid gemensamma utrymmen, serviceställen och vid poolen kommer skyltar finnas, med budskap till våra gäster om att hålla avstånd. Vi håller omklädningsrum vid poolen stängda och hänvisar till utomhusduschen för att minimera risk för trängsel.

- Från 1 juni är vi kontantfria för att minska smittspridningen via kontanter. Du som gäst kan välja att betala via kort eller swish.

- Vid alla våra kassor kommer plexiglas finnas uppsatt, för er och vår säkerhet.

- Vår personal har tydlig information om vikten av god handhygien på arbetet i samband med gästkontakt, köksarbete, städning, toalettbesök, måltider och övrigt arbete.       Personal som känner sig sjuka stannar hemma.

- Incheckning och utcheckning sker via vår expresscheckning. Nyckel hämtas och lämnas i vår "incheck-/utcheckningslåda" på ankomst-/avresedagen.

- Samtliga nycklar för stugor och campingtomter desinficeras mellan varje gäst.


Vilket ansvar tar ni?

- Om jag är sjuk stannar jag hemma.

- Tvätta våra händer ofta och noga.

- Att hålla avstånd till de jag möter.

- Undvik att röra ögon, näsa och mun.

- Undvik att hälsa genom att ta i hand.

- Undvik större folksamlingar.

- Hosta och nys i armvecket.


För att läsa mer samt följa utvecklingen:

www.krisinformation.se

www.folkhalsomyndigheten.se


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

We have the campingsite open from18 june and the outdoor pool from 26 june but with extra attention to the safety of guests and our employees. We follow developments and are constantly listening to the authorities' advice and recommendations. You as a guest should feel safe and well cared for when you visit or live with us. We do our best to counteract congestion and urge everyone to take personal responsibility with washing their hands, keeping a distance and staying home if you are ill.


In view of the development of Covid-19, we have made changes in the business to make you feel safe during your visit with us.


What responsibility do we take?

- In all our hygiene facilities there is free access to soap and water as well as a hand washing instruction. These spaces will also be cleaned and disinfected daily.

- There are signs at common areas, service points and at the pool, with messages to our guests about keeping a distance. We keep the dressingrooms by the pool closed and ask you to use our outdoor showers, to prevent crowding.

- From June 1, we are cash-free to reduce the spread of infection through cash. You as a guest can choose to pay by card.

- At all our cash registers, plexiglass will be installed, for you and our safety.

- Our staff has clear information on the importance of good hand hygiene at work in connection with guest contact, kitchen work, cleaning, toilet visits, meals and other           work. Staff who feel sick stay at home.

- Check-in and check-out is via our express check. Key is collected and left in our "check-in / check-out" box on arrival / departure day.

- All keys for cottages and campsites are disinfected between each guest.

 

What responsibility do you take?

- If I'm sick, I'll stay home.

- Wash our hands frequently and carefully.

- Keeping distance from those I meet.

- Avoid touching eyes, nose and mouth.

- Avoid larger crowds.

- Coughing and sneezing in the arm fold.

 

To read more and to follow the development:

www.krisinformation.se

www.folkhalsomyndigheten.se


Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera